Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod O nás Archiv Zadání pro vývoj aplikací v systému ORACLE

Zadání pro vývoj aplikací v systému ORACLE

Tištěné monografie

2.verze

Zpracovaly:

 • Ing.Kateřina Hajná
 • PhDr.Gabriela Krčmařová
 • Mgr.Danuše Vyorálková

Oddělení pro souborné katalogy
Národní knihovna ČR
1998

Zadání pro vývoj aplikací Souborného katalogu ČR v systému ORACLE obsahuje slovní vyjádření funkcí katalogu, které jsou řešeny vývojem aplikací v systému ORACLE, a to především z pohledu uživatele a pouze částečně z pohledu správce katalogu. Předmětem zadání není podrobný popis struktur a procedur. Dokumentace k jednotlivým procedurám bude vznikat v průběhu jejich vytváření a bude průběžně aktualizována do konečné podoby na základě úprav navržených členy Pracovní skupiny pro SK ČR a Týmu technického rozvoje SK ČR v průběhu testování dokončených funkcí Souborného katalogu ČR. Obsah zadání byl projednán s dodavatelem aplikací a bylo dohodnuto, že detailní řešení jednotlivých aplikací bude operativně konzultováno v konkrétních možnostech, což v současné době již probíhá.V zadání jsou uvedeny standardy pouze s odkazem na příslušné zdroje.V zadání není formulováno, avšak v rámci fungování souborného katalogu bude řešeno mimo jiné bezpečnost dat, napojení na e-mail, anglická verze katalogu. Seriály a Adresář knihoven a institucí budou tvořit samostatné fyzické báze, jejichž obsah není předmětem tohoto zadání.Tento postup byl zvolen na základě dohody mezi správcem Souborného katalogu ČR a dodavatelem aplikací a vychází z reálných možností financování daného projektu.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Příjem dat
 3. Vyhledávání
 4. Zobrazení záznamů - pohledy
 5. Stahování záznamů
 6. Připsání sigly k záznamu
 7. Sdílená katalogizace
 8. Statistiky
 9. Kategorie uživatelů
 10. Vlastník záznamu
 11. Správce souborného katalogu
 12. Nároky na technické vybavení uživatelů souborného katalogu
 13. Přílohy:
  1. Názvová konvence
  2. Pohled LIST, pohled SHORT
  3. Pohled LONG
  4. Pohled ISBD
  5. Vstupní formulář

Úvod

Přechod k provozování bází Souborného katalogu ČR v systému ORACLE směřuje ke zkvalitnění všech dosud poskytovaných služeb uživatelům a také k vývoji takových aplikací, které umožní služby nové. Veškeré služby budou realizovány prostřednictvím SQL Serveru ORACLE a WebServeru ORACLE. Souborný katalog ČR bude mít kromě funkce informační možnost sdílené katalogizace a přímé napojení na meziknihovní výpůjční služby, a to při zachování všech současných standardů pro dodavatele a příjemce dat. Dalším důležitým cílem je značná automatizace všech činností spojených se správou bází Souborného katalogu ČR včetně analýzy vstupních dat, a to s maximálním využitím k tomu účelu dosud vytvořených softwarových prostředků.

Příjem dat

1.1 Forma předání

 • disketa

 • Uživatelé zasílají záznamy klasicky na disketách, správce má tudíž možnost je analyzovat před spuštěním procesů v ORACLE aplikaci. Uživatel musí dodržovat názvovou konvenci, která umožňuje popsat formát dodaných dat a použitou znakovou sadu. Názvová konvence byla stanovena správcem v průběhu vývoje aplikací a je popsána v Příloze 1.
 • upload

 • Uživatelé používají upload do určeného adresáře s podmínkou dodržení názvové konvence souborů.

Povolené formáty dat a znakové sady pro předávání záznamů
Znakový repertoár:
Abecedy na základě latinky, přípustné kódy jsou:

 • ISO 646 nebo ISO 5426 (manuál UNIMARC ,Příloha J )
 • veškerá diakritika kódována pomocí GIZMO notace (tabulka GIZMO notace instrukce Záznam pro souborný katalog, příloha H)
 • kód PC Latin 2 (Microsoft Code Page 852) + GIZMO
 • kód Kamenických + GIZMO
 • UNICODE UTF 8
 • ISO 8859-2 + GIZMO

Formát souborů dat:

 • Řádkový UNIMARC ( manuál UNIMARC) používá pro označení stopslov v Latin 2 PC znaky l ë
 • UNIMARC ISO 2709 (manuál UNIMARC, Záznam pro souborný katalog UNIMARC) používá pro označení stopslov v Latin 2 PC znaky l ë
 • Výměnný formát ISO 2709 (manuál CDS/ISIS) používá pro označení stopslov znaky <>
 • Exportní soubor z ALEPH používá pro označení stopslov znaky <<>>
 • Výměnný formát, exportní soubor ze systému CDS/ISIS (je totožný s ISO 2709, ale rozsegmentovaný na řádky po 80 znacích). používá pro označení stopslov znaky <>

1.2 Kontrola kvality dat

Všechny nové záznamy (nezávisle na způsobu dodání) a upravované záznamy budou před importem do souborného katalogu testovány. Součástí automatické kontroly je:

 • test na UNIMARC
 • přidělení kvalitativní váhy
 • test na duplicitu.

1.2.1 Test na UNIMARC

 • Pomocí vyvinuté aplikace budou jednotlivé záznamy automaticky testovány nasprávnost zápisu do polí formátu UNIMARC.

Algoritmus testování na UNIMARC
U všech polí se prověří:

a) Zápis obecně
 • po tagu pole následuje znak pro indikátory nebo $ (kromě návěští a tagů 001, 005)
 • za každým označením podpole (znak $ plus jeden znak) následuje v podpoli minimálně jeden znak
 • v záznamu se vylučuje současná existence polí 700,710,720 a to také pouze dvou z nich
 • v případě, že hodnota indikátoru pole 500 je 1, vylučuje se současná existence také polí 700 a 500, 710 a 500, 720 a 500
b) Opakovatelnost, přítomnost a hodnota indikátorů
 • opakovatelnost polí
 • přítomnost a hodnota indikátorů
 • opakovatelnost podpolí
Vše podle tabulky hodnot UNIMARC manuál a tabulky hodnot pro národní pole.
c) Různé podmínky zápisu v poli
 • správnost ISBN lze kontrolovat dle postupu popsaném v definici tohoto polev UNIMARC
 • 101 je-li přítomno podpole b nebo c, hodnota prvního indikátoru je 1 nebo 2
 • 600,700,701,702: je-li přítomno podpole b, hodnota druhého indikátoru je 1. Hodnota druhého indikátoru 1 není vyloučena při nepřítomnosti podpole b.

Test na přítomnost polí nezbytných k jednoznačné identifikaci dokumentu
(Povinná pole testu na UNIMARC)

Návěští: povinná délka 24 znaků
001
005: repertoár - arabské číslice plus tečka, 8 až 16 znaků
100: pozice 0-7 číselné znaky, pozice 21 hodnota 0 či 1, pozice 22-24 repertoár viz UNIMARC, Příloha A, pozice 26-29 hodnoty 0,1,3, pozice 30-33 obsahuje mezery
101: repertoár viz UNIMARC, příloha A
102: repertoár viz ISO 3166 plus možnost xx, XX pro nezjistitelnou zemi vydání
200: povinné podpole a
801 podpole a,b (repertoár k dispozici u správce SK),c
910 podpole a (repertoár k dispozici u správce SK)

1.2.2 záznamů
Váha je numerická hodnota vyjadřující kvalitu záznamu, která bude dávce záznamů přidělena na základě níže popsaného algoritmu.

Seznam vah

VÁHAKVALITA ZÁZNAMU
4 Nestandardní
9 Záznam splňuje rozsah minimálního záznamu ve jmenném popisu, chybí MDT
10 Záznam splňuje rozsah minimálního záznamu
11 Záznam přesahuje rozsah minimálního záznamu ve jmenném popisu
12 Záznam přesahuje rozsah minimálního záznamu ve věcném popisu
20 Záznam Národní knihovny ČR


Postup přidělování vah:

 1. Vytvořit tabulku sigel a k nim přidělených vah pro knihovny, které již dodávají záznamy.
 2. Každá nová knihovna bude ručně analyzována, správce jí přidělí váhu a zapíše do tabulky.
 3. Vyskytne-li se v prostoru pro vstupní data soubor se siglou v názvu, která dosud není v tabulce, nebude se automaticky analyzovat, ale bude upozorněn správce, který data zanalyzuje.
 4. Data došlá od knihoven, které již mají přidělenou váhu v tabulce, projdou automatickým testem na přidělování vah. Takto přidělená váha bude automaticky porovnána s vahou v tabulce. Bude-li shodná, data se zpracují automaticky. Bude-li se váha lišit, zpracování dat se zastaví a bude upozorněn správce.

Algoritmus přidělování vah

 1. Záznamy v dávce splňující povinná pole testu na UNIMARC plus povinná pole 210 a 700 obdrží váhu 4
 2. záznamy v dávce splňující bod 1) plus povinná pole 010, 205, 215, 225, 701, 702, 710, 711, 712 obdrží váhu 9
 3. záznamy v dávce splňující bod 2) plus povinné pole 675 obdrží váhu 10
 4. záznamy splňující bod 3) plus některé z následujících nepovinných polí obdrží váhu 11: Nepovinná pole: 011-0XX, 105-1XX, 206-20X, 211, 5XX, 72X
 5. Záznamy v dávce splňující bod 3) plus některé z následujících nepovinných polí obdrží váhu 12: Nepovinná pole: 6XX (kromě 675), 922-9XX
 6. záznamy v dávce splňující bod 5) a patřící Národní knihovně ČR (sigla ABA001) obdrží váhu 20.

1.2.3 test na duplicitu klíčů
Záznamy budou automaticky testovány na duplicitu, záznamy s vyšší váhou budou přemazávat záznamy s nižší váhou.

Klíče pro porovnávání záznamů:

Primární klíč
 • ze všech výskytů ISBN (pole 010a) vybrat nejmenší hodnotu pro porovnání
 • první tři alfanumerické znaky z názvu (pole 200a)
 • první tři alfanumerické znaky z názvu části (pole 200i)
 • všechny alfanumerické znaky z označené části bez mezer a interpunkce(200h)
Sekundární klíč
je tvořen ze dvou částí: První část má proměnnou délku a je tvořena obsahem celého podpole 200a (název dokumentu), přičemž jsou určena pravidla ohledně diakritiky, stopslov a údajů v < >. Rovněž se nerozlišují malá a velká písmena.

Druhá část má rovněž proměnnou délku, ale je složena z více zdrojových podpolí.
 • První 4 znaky je rok vydání (210d) - může obsahovat různé formy zápisu, proto je třeba jako zdroj vybrat pouze první čtyři numerické znaky
 • Další 3 znaky jsou první 3 znaky z příjmení prvního původce (700a, chybí-li, pak 701a, 702a). Dále následuje 5 znaků z podnázvu (200e) tak, že se vezmou první 3 znaky z prvního slova, první znak z druhého slova a první znak z třetího slova.
 • Dále následuje 5 znaků z názvu části (200i) vybraných stejným algoritmem jako u zdroje 200e.
 • Poslední úsek této části klíče je tvořen obsahem pole číslo části (200h), kde je počet znaků proměnlivý dle zdrojového podpole. Zdroj 200h je převzat bez [ ], mezer a interpunkce.
Tato druhá část sekundárního klíče je koncipována pozičně, takže chybí-li některý zdroj tvořící počáteční pozice klíče a následující zdroj je přítomen, doplní se chybějící zdroj nebo jeho část mezerami.
Druhá část sekundárního klíče je testována na délku pro stanovení krátkých klíčů.Minimální délka je 7 znaků.

1.3 Chybové soubory

Při automatizovaném zpracování dávek dat budou vznikat chybové soubory v těchto krocích:

 • při konverzi z Výměnného formátu do UNIMARCu
 • při testu na UNIMARC Chybové soubory nevyhovujících záznamů nebo pouze příslušné statistiky budou prostřednictvím mailu s příslušným komentářem zaslány zpět dodavateli k opravě.

Vyhledávání

2.1 Na základě přístupových souborů

V režimu vyhledávání má uživatel možnost prohlížet přístupové soubory na základě zadání selekčního termínu. Přístupové soubory jsou abecedně setříděné a při zadání dotazu se zobrazí seznam selekčních termínů, který začíná termínem předcházejícím abecedně zadaný dotaz. V seznamu termínů je možno se pohybovat dopředu i zpět a také vybrat termín pro vyhledání odkazovaných záznamů do souboru hitů.
Uživatel má také možnost zadat dotaz pro přímé vytvoření souboru hitů. V tomto případě lze zadávat složitější dotazy kombinací selekčních termínů z jednoho i více přístupových souborů pomocí logických operátorů (and,or,not). Při zadávání selekčního termínu je možno používat pravostranné i levostranné krácení a maskovací znaky pro náhradu jednoho nebo více znaků uprostřed slova. Při vyhledávání budou vyloučena stopslova.
Při prohlížení přístupového souboru bude ze záznamu v přístupovém souboru zobrazen selekční termín a počet k němu odkazovaných záznamů.
Při vyhledávání má uživatel možnost filtrovat záznamy vyhledávaných dokumentů dle jazyka dokumentu, roku vydání dokumentu (jednotlivého nebo rozmezí) a dle rozdělení na domácí a zahraniční dokumenty.
Rešerši má uživatel možnost dále zjemňovat omezením dotazu na již vytvořený soubor hitů. Uživatel má možnost mít uložených dočasně v paměti více souborů hitů.
Pokud by výsledkem rešeršního dotazu bylo více než 200 záznamů, nezíská uživatel soubor hitů, ale dostane na obrazovku zprávu: ' Počet vyhledaných záznamů je větší než 200, zjemněte rešerši.'. Uživatel má také možnost získat výsledek rešerše jako tiskový výstup ve formátu SHORT, přičemž má možnost výstup setřídit dle názvu (200a) nebo dle autora (700 nebo 701 nebo 702) jak je uvedeno ve formátu SHORT.

Soubory autorit
Vyhledávání podle autorit přes prohlížení abecedně setříděného seznamu zadaného typuautority (autor, korporace, MDT ap.) a to tak, že po vybrání konkrétní autority ze seznamu se uživateli zobrazí počet vyhledaných záznamů (v případě velkého počtu bude možná volba zúžení rešerše např.kombinací s jiným typem autority booleovským operátorem) a přímo tyto záznamy v určitém pohledu opět ve tvaru seznamu.
Soubory autorit budou mít ve svých záznamech i pole pro odkazy .Soubory autorit tvoří:

Autoři - AU(anglický ekvivalent AU):
zdroj 700abdcf, 701abdcf, 702abcdf, 720af, 721af, 722af. Z každého uvedeného tagu se vytvoří jeden řádek v přístupovém souboru z podpolí v pořadí, jak jsou uvedena, přičemž u podpole opakovatelného budou nejprve vypsány všechny výskyty a teprve pak bude řádek pokračovat dalším podpolem v pořadí. Záznam autority bude zobrazen jako obsahy podpolí ze zdroje v uvedeném pořadí oddělené interpunkcí v apostrofech takto:

700a', '700b' '700d', 'všechny výskyty 700c oddělené ', ' následuje ', '700f pro tagy 701 a 702 platí stejná interpunkce jako pro tag 700, pro tagy 720, 721 a 722 platí následující zobrazení:
720a', '720f
Chybí-li některé z podpolí, interpunkce, která je předchází, se vynechá. U každého záznamu v přístupovém souboru bude také uveden počet odkazovaných záznamů.
Názvy - NZ(TI):
zdroj 200a, 200i, 200c, 200d. Z každého uvedeného podpole se vytvoří jeden řádek v přístupovém souboru. Záznam autority bude zobrazen jako obsah podpole ze zdroje plus počet odkazovaných záznamů. Údaj v podpoli 200d může začínat rovnítkem (=). V takovém případě je třeba do přístupového souboru přenést pouze údaj bez počátečního rovnítka.
MDT - DT(DC):
zdroj 675a, 962a. Z každého uvedeného podpole se vytvoří jeden řádek v přístupovém souboru. Záznam autority bude zobrazen jako obsah podpole ze zdroje plus počet odkazovaných záznamů.
ISBN - BN(BN):
zdroj 010a, 010z. Z každého uvedeného podpole se vytvoří jeden řádek v přístupovém souboru. Záznam autority bude zobrazen jako obsah podpole ze zdroje plus počet odkazovaných záznamů.
Korporace - KO(CP):
zdroj 710aghbcdfe, 711aghbcdfe, 712aghbcdfe. Z každého uvedeného tagu se vytvoří jeden řádek v přístupovém souboru z podpolí v pořadí, jak jsou uvedena, přičemž u opakovatelného podpole budou vypsány nejprve všechny výskyty a teprve pak bude řádek pokračovat dalším podpolem v pořadí. Záznam autority bude zobrazen jako obsahy podpolí ze zdroje v uvedeném pořadí oddělené interpunkcí v apostrofech takto:

710a'( '710g')' následuje ' 'všechny výskyty 710h oddělené ' ' následuje '. 'všechny výskyty 710b oddělené '. ' následuje '( 'všechny výskyty 710c oddělené ', ' následuje ') ' následuje '( 'všechny výskyty 710d oddělené ' : ' následuje ' : '710f' : '710e') '
Pokud chybí některé z podpolí, interpunkce, která je předchází, se vynechá. Pokud kompletně chybí zdroj pro výraz v kulatých závorkách, tyto se vynechají.
Záznam autority bude též udávat počet odkazovaných záznamů.
Edice - ED(SR):
zdroj 410$1podpole200a, 200d, 200i, chybí-li pole 410, pak je zdroj 225a, 225d, 225i. Z každého uvedeného podpole se vytvoří jeden řádek přístupového souboru. Záznam autority bude zobrazen jako obsah podpole ze zdroje plus počet odkazovaných záznamů. Údaj v podpolích 200d a 225d může začínat rovnítkem (=). V takovém případě je třeba do přístupového souboru přenést pouze údaj bez počátečního rovnítka.
Zpracovatel - ZP(CT):
zdroj 801b. Z každého výskytu uvedeného podpole se vytvoří jeden řádek přístupového souboru. Záznam autority bude zobrazen jako obsah podpole ze zdroje plus počet odkazovaných záznamů.
Vlastník dokumentu - VL(OW):
zdroj 910a. Z každého výskytu uvedeného podpole se vytvoří jeden řádek přístupového souboru. Záznam autority bude zobrazen jako obsah podpole ze zdroje plus počet odkazovaných záznamů.

Soubory slov
Vyhledávání podle slov z vybraných polí (opět bude možné postupné zužování rešerše) umožňuje vyhledávat v určitém vybraném souboru slov a nebo přes všechny soubory slov, následně bude zobrazen počet nalezených záznamů a jejich seznam (viz výše). Soubory slov tvoří:

 • Slova z autorů - SAU(anglický ekvivalent WAU): zdroj 700ab, 701ab, 702ab, 720a, 721a, 722a
 • Slova z názvů - SNZ(WTI): zdroj 200adeic, 225adi
 • Slova z korporací - SKO(WCP): zdroj 710abce, 711abce, 712abce
 • Klíčová slova - SKL(WKW): zdroj 6XX (kromě pole 675), 922 - 9XX
 • Druh dokumentu - SDR(WSO): zdroj 200b

2.2 Řetězcové vyhledávání

Řetězcové vyhledávání umožní vyhledávat podle řetězce znaků obsaženého v určitém (uživatelem zadaném) poli a podpoli. Protože takováto rešerše bude časově náročná při velkém počtu dat, bude probíhat jako procedura na pozadí a po skončení ohlásí jméno výsledného souboru hitů.Pozn.: Možnost řetězcového vyhledávání pro uživatele bude během vývoje aplikace zvážena dle zatížení serveru.

Zobrazení záznamů - pohledy

Pro zobrazení vyhledaných záznamů dokumentů budou vytvořeny různé pohledy, jejichž používání bude povoleno na základě přístupových práv uživatele.
Po ukončení vyhledávání si uživatel vybere konkrétní záznam ze seznamu zobrazeném v pohledu LIST (viz Příloha 2) a ten se mu zobrazí v pohledu SHORT (viz Příloha 2), který mu dodá základní identifikaci dokumentu a lokační informace (v rozsahu údajů 1.úrovně popisu podle AACR2). V tomto místě bude mít možnost přes siglu vlastníka dokumentu dostat zobrazení jeho záznamu z Adresáře knihoven a institucí a v případě, že vlastník má e-mailovou adresu, bude mít možnost poslat přímo z tohoto zobrazení mailem zprávu dané instituci. Rovněž je možnost kliknutím na url adresu vstoupit na domácí stránku vlastníka. Uživatel má rovněž možnost přímo využít meziknihovní výpůjční službu souborného katalogu.
Pokud má uživatel zájem o podrobné bibliografické údaje může zvolit jiný pohled na záznam LONG (viz Příloha 3), kde se zobrazí rozšířený záznam. Zde je žádoucí vytvářet statistiku kolik záznamů a kdo si v tomto pohledu prohlížel.

Údaje, z nichž se vytváří soubory autorit, budou v pohledech zvýrazněny a uživatel kliknutím na některý z těchto údajů spustí vyhledávání. Zobrazí se mu seznam selekčních termínů abecedně setříděný a začínající termínem předcházejícím abecedně zvolený údaj.Uživatel bude mít k dispozici nápovědu.

Úplný UNIMARC
Pohled je určen k zobrazení všech údajů v záznamu ve formátu řádkového formátu UNIMARC, přičemž budou zobrazeny všechny výskyty polí a podpolí.
Dynamický pohled
Pohled umožňuje uživateli předem vybrat a předdefinovat pole, která mají být zobrazena, a tento formát zobrazení si pojmenovat a uložit ve svém prostoru pro další použití. Záznam se zobrazí jako řádkový UNIMARC omezený pouze na vybraná pole.

Další výskyty polí a podpolí zobrazovaných ve formátu dynamický pohled lze zobrazit najetím na příslušný údaj a kliknutím myší nebo stiskem určené klávesy. Uživatel bude mít k dispozici nápovědu.
Pohled ISBD - minimální záznam dle doporučení ISBD
Formát zobrazuje pouze údaje povinné pro souborný katalog, a to dle doporučení ISBD (viz Příloha 4). Jednotlivé oblasti ve formátu zobrazení jsou odděleny interpunkcí dle doporučení ISBD. Chybí-li v datech pro některou oblast údaj, oblast se vynechá včetně interpunkce, která ji předchází.

Stahování záznamů

Dávkově

Po naplnění paměti záznamy z rešerše bude mít uživatel možnost z ní vymazat ty záznamy, které nechce stahovat do své báze. Při vlastním stažení je nutno je zaúčtovat. Při účtování regulérně stažených záznamů je třeba vyloučit ty, které si stáhl vlastník (jsou jeho a není důvod mu je účtovat). Správce souborného katalogu obdrží výstup, který bude obsahovat celkový počet záznamů a počty záznamů v podskupinách s touž váhou včetně její hodnoty.
Uživatel má možnost stahování jednotlivých záznamů nebo dávek záznamů ve zvoleném formátu a znakovém repertoáru, který zadá v menu. Při využití obsahu pole 001 u záznamů editovaných vlastníkem záznamu může uživatel vlastními prostředky docílit přepsání původního záznamu ve své bázi kvalitnějším (staženým ze souborného katalogu).

Připsání sigly k záznamu

Uživatel má možnost k existujícím záznamům v souborném katalogu připsat svou siglu, v případě, že vlastní daný dokument. Je vhodné zvláště pro knihovny, které nemají záznamy v elektronické podobě nebo nemají možnost je dodat ve stanoveném formátu, a přesto by chtěly přispívat do souborného katalogu (důležité především z hlediska zachování funkce CEZL v rámci Souborného katalogu ČR).

Sdílená katalogizace

Oprávněný uživatel má možnost editace a doplňování nových záznamů pomocí vstupních formulářů, které umožní editaci pole, mazání pole a vkládání pole na určenou pozici v záznamu. Uživatel má možnost do pole 001 uložit identifikační číslo záznamu, které může využít při zpětném stažení záznamu do své báze.
Se všemi změnami záznamů se automaticky aktualizují přístupové soubory.

6.1 Úpravy záznamů (editace)

Při úpravách záznamů vlastníkem přímo v souborném katalogu bude možné rozhodnout zda prohlížený záznam chce vlastník otevřít k následným úpravám. Po provedených úpravách bude mít možnost akci zrušit nebo potvrdit. Dále bude mít možnost rozhodnout, zda takto upravený záznam zahrne do dávky určené pro stažení do své báze. Účtování jako v kapitole 4.Při editaci má možnost vložit do svého záznamu identifikační číslo (tag 001), a tím může vlastními prostředky docílit přepsání původního záznamu ve své bázi kvalitnějším, který upravil v souborném katalogu. Použití tagu 001 umožní plně využít tuto službu také knihovnám, které jsou nuceny provádět konverzi formátu záznamů vlastními prostředky.Bude existovat možnost předem určit pole záznamu, která bude moci editovat jen správce např. pole VAHA. Zvýšení váhy dosažené editací v souborném katalogu lze uživateli kladně zaúčtovat.

6.2 Tvorba nových záznamů

Při vytváření nového záznamu bude v souborném katalogu uživateli nabídnut formulář, který nebude obsahovat nepovolená pole. Vstupní formulář je rozepsán v Příloze 5.

U zvolených polí, která nejsou jednotlivě uvedena ve formuláři, má katalogizátor možnost takto předvolená pole pro ukládání zahrnout do verze vstupního formuláře, kterou si pojmenuje, uloží do svého prostoru a kdykoli znovu použije.

Pro editaci bude k dispozici vstupní formulář, který zobrazí kompletní obsah editovaného záznamu.

Vysvětlení ke vstupnímu formuláři pro ukládání nových záznamů:

Nad skupinou návěští pro jednotlivá podpole je nadřazeno návěští pro celé pole, aby bylo možno volit další výskyty celých polí a také jednotlivých podpolí v rámci jednoho výskytu pole pro ukládání dat.

 • po zvolení dalšího výskytu celého pole se vyprázdní všechna okénka (vstupní prostor) pro jednotlivá podpole daného pole.
 • po zvolení dalšího výskytu určitého podpole v rámci téhož výskytu celého pole se vyprázdní pouze okénko příslušné tomuto podpoli.

Další výskyt pole bude možno volit stiskem tlačítka návěští celého pole. Výskyty podpolí bude možno volit stiskem příslušného návěští podpole. Uživatel má možnost při katalogizaci přetahovat do záznamu údaje ze souborů autorit. Do příslušného vstupního okénka zadá začátek údaje a kliknutím na ikonu dostane na obrazovku seznam autorit abecedně setříděný a začínající termínem předcházejícím v abecedě zadaný údaj. Vybere zvolenou autoritu, kliknutím na ikonu se autorita přetáhne do katalogizovaného záznamu a zobrazí ve vstupním formuláři. Uživatel bude mít k dispozici systém nápověd (helpů).
Opakovatelná pole a podpole jsou ve vstupním formuláři označena (O) . Neoznačená pole a podpole jsou neopakovatelná.

Vstupní okénka pro 200a a 200e budou dvouřádková (aby se údaj celý zobrazil).

Statistiky

Statistiky budou vytvářeny pro uživatele i správce a bude je možno využít pro pozdější účtování. Uživatel má možnost zobrazit si statistiku a zprávy systému vztahující se k jeho činnosti v bázi na konci své aktivity. Tyto statistiky budou archivovány po dobu stanovenou správcem a přístupné uživateli.

7.1 Statistika pro uživatele obsahuje:

 • siglu uživatele (login)
 • IP adresu, ze které akce probíhala
 • činnosti, které systém prováděl
 • počty zpracovávaných záznamů při sdílené katalogizaci rozdělené na editované, nově uložené, stažené svoje a cizí
 • dále chybová hlášení
 • datum a čas relace.

7.2 Statistika pro správce (za 24 hodin):

 • počet přihlášených aktivních uživatelů
 • seznam jejich login (kliknutím na položku se zobrazí příslušná statistika uživatele)
 • počet přihlášených pasivních uživatelů
 • chybová hlášení
 • počet naimportovaných záznamů (přidaných - add, přepsaných - upd, nových) včetně uvedení jejich váhy.

Kategorie uživatelů

Uživatelé budou rozděleni do několika kategorií podle oprávnění využívat určitých služeb, které souborný katalog poskytuje. Toto bude řešeno přidělováním přístupových práv uživatelům správcem souborného katalogu.

Kategorie uživatelů:

1. kategorie - pasivní uživatel
využívá pouze informační funkci souborného katalogu, a to lokační i bibliografickou s možností přímého propojení na meziknihovní výpůjční službu vlastníka dokumentu.
 • vyhledávání
2.kategorie
využívá služby kategorie 1. a má také možnost stahovat záznamy
 • vyhledávání
 • stahování záznamů
3.kategorie
využívá služby kategorie 1. a má také možnost připsat k záznamu svoji siglu (dle login).
 • vyhledávání
 • připsání sigly
4.kategorie
využívá služby kategorie 3. a má také možnost stahování (downloading) jednotlivých záznamů nebo předem vybraných dávek záznamů ve zvoleném formátu (viz platné standardy kapitola 1) do svého prostoru. Stažené záznamy budou účtovány, v případě že uživatel není jejich vlastníkem.
 • vyhledávání
 • stahování záznamů
 • připsání své sigly k záznamu dokumentu, který vlastní
5.kategorie - aktivní uživatel
využívá služby kategorie 4. a má také možnost editovat záznamy, jichž je vlastníkem, případně si takto upravené záznamy může stáhnout do své báze a pomocí příznaku (tag 001), který má při výše zmíněné editaci v souborném katalogu možnost vložit do záznamu, může vlastními prostředky docílit přepsání původního záznamu ve své bázi kvalitnějším, který upravil v souborném katalogu. Uživatel této kategorie má také možnost vytvářet zcela nový záznam přímo v souborném katalogu do připraveného formuláře (viz vstupní formulář). Takto vytvořené záznamy se budou účtovat jako dávkově dodané.
 • vyhledávání
 • stahování záznamů
 • připsání své sigly k záznamu dokumentu, který vlastní
 • oprava (editace) záznamů
 • vytváření nových záznamů přímo v souborném katalogu.

Vlastník záznamu

Vlastník záznamu (z hlediska účtování) je ten, kdo záznam do báze dodal a na základě porovnání na duplicity před vlastním importem do báze mu zůstala původní vlastnická práva. To znamená, že záznam byl přijat jako nový nebo jako duplicitní, ale s vyšší přidělenou vahou, než měl týž záznam v souborném katalogu od jiného vlastníka. Z toho vyplývá skutečnost, že během plnění databáze se tato vlastnická práva (ale i určitá odpovědnost za kvalitu) u určitého záznamu mohou stále měnit až do určité maximálně dosažitelné váhy.

Správce souborného katalogu

10.1 Zpracování vstupní dávky dat

 • konverze vstupních dat do řádkového formátu UNIMARC, pokud jsou dodána v jiném povoleném formátu
 • formálně logické kontroly a přidělení váhy záznamům procedurou, přičemž na výstupu bude soubor přijatých záznamů s přidělenou váhou a případně soubor chybných záznamů
 • porovnání nově přijatých záznamů na duplicity a vytvoření statistiky
 • import záznamů do báze.

Celý tento proces má správce možnost spustit jako celek, takže jednotlivé kroky proběhnou automaticky v návaznosti na sebe, nebo po jednotlivých krocích tak, že má možnost kontroly výstupů z každého kroku. V obou variantách správce může nastavit datum a čas spuštění celého procesu nebo kroků.

10.2 Zpracování záznamů vzniklých on-line katalogizací

Záznamy editované vlastníkem a nově uložené budou zpracovány automaticky jako vstupní dávka dat. Editované budou odlišeny od nově uložených. Správce bude o takových záznamech informován v denní statistice o bázi tak, že dojde-li ke zvýšení váhy u editovaných záznamů, bude to ve statistice patrné.

Podrobné zadání vlastní správy dat bude provedeno pouze interně mezi správcem souborného katalogu a softwarovou firmou.

Nároky na technické vybavení uživatelů souborného katalogu

Uživatel 1. a 3. Kategorie (viz kapitola 8):

HW vybavení, které umožňuje používání prohlížeče www (Explorer, Netscape), prohlížeč musí obsahovat znakovou sadu UNICODE.

Uživatel 2.,4., a 5.kategorie (viz kapitola 8):

 • PC 486
 • Operační paměť 16 MB
 • Prohlížeč www Netscape od verze 4.04, Explorer od verze 4.01

Přílohy:

 1. Názvová konvence
 2. Pohled LIST, pohled SHORT
 3. Pohled LONG
 4. Pohled ISBD
 5. Vstupní formulář
01.04.2015
Hledej
Multivyhledávač
Klíčové slovo
Název
Autor
« červen 2024 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Anketa

Co z níže uvedeného využíváte v záznamech v SK ČR nejčastěji?

zobrazení na mapě
propojení do katalogu knihovny
citace
obálky a obsahy
plné texty
spinner
Total Votes: 674